Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta  - pok. 14
  • wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72- 346 Pobierowo
  • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - /Wodociagi_Rewal/SkrytkaESP

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości ! W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Zarząd określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny”. Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

UWAGA !! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rewalu - 33 9376 0001 2002 0010 5242 0013,

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku w terminie 14 dni od dnia, kiedy na danej nieruchomości przestał zamieszkiwać ostatni mieszkaniec lub kiedy przestały powstawać na danej nieruchomości odpady komunalne.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
DEK 1 - dla nieruchomości zamieszkałej 2024-01-11 11:54:53
DEK 2 - dla nieruchomości mieszanych ( które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których niezamieszkują mieszkańcy) 2024-01-11 11:54:16
DEK 3 - dla nieruchomości niezamieszkałej 2024-01-11 11:53:34
DEK 4- dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe oraz dla nieruchomości, na której zlokalizowane są domki letniskowe 2024-01-11 11:52:50
DEK 5 - dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych 2024-01-11 11:52:17
Załącznik ZDO-1 Oświadczenie właściciela nieruchomości o ryczałtowym sposobie naliczania zużycia wody 2024-01-11 11:51:33
Załącznik ZDO-2 Wysokość zwolnienia dotycząca gospodarstw domowych wynikających z art. 6J ust. 3F 2024-01-11 11:40:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
01 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
11 sty 2024, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 12:55