Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkurs Plastyczny "DBAJ O KAŻDA KROPLĘ

Z okazji Światowego Dnia Wody Wodociągi Rewal Sp. z o.o. zapraszają uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków Gminy Rewal do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Celem Konkursu jest:

 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych wśród najmłodszych;
 • upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody;
 • inspirowanie do aktywności twórczej i proekologicznej.

Organizatorem konkursu jest przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w Pobierowie. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 227).

 

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „regulaminem” określa warunki, na jakich odbywa się konkurs z zakresu tworzenia prac plastycznych i udostępniania ich na profilu facebooka przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
 2. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w Pobierowie  (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Celem Konkursu jest:
 1. kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych wśród najmłodszych;
 2. upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody;
 3. inspirowanie do aktywności twórczej i proekologicznej.
 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu                                      i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika                  do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia                        19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 227).
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://bip.wodociagirewal.pl/ oraz na  https://www.facebook.com/p/Wodoci%C4%85gi-Rewal-100057285076430/?locale=pl_PL (zwanej dalej “Fanpage”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator pod e-mail: bok@wodociagirewal.pl.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki będący mieszkańcami Gminy Rewal. Zgłoszenia prac wykonanych przez Uczestników w niniejszym konkursie dokonują wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin zwane dalej: „Zgłaszającymi”.
 2. Zgłaszający pracę oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny w imieniu Uczestnika przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak i danych osobowych Uczestnika dla celów związanych z uczestnictwem   w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

 

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 ust.3.
 2. Nagrody rzeczowe w konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekraczają kwoty 760,00 zł (brutto) i Organizator nie musi pobierać podatku według zasad określonych w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.:Dz.U. z 2024 r., poz. 226 ze zm.).
 3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, za pośrednictwem osoby zgłaszającej pracę, o której mowa w §2 ust. 1  o rozstrzygnięciu Konkursu w ciągu trzech dni od daty zakończenia przyjmowania prac.
 4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebookowym Organizatora.
 5. Nagrodzone zostaną trzy prace, z największą ilością polubień.
 6. Uczestnik, który w ramach rozstrzygnięcia konkursu, zostanie uwzględniony w gronie zwycięzców, może wygrać tylko jedna nagrodę.
 7. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Poznańskiej 31 w Pobierowie po wcześniejszym umówieniu terminu dogodnego dla Organizatora i Uczestnika.
 8. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 9. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS ZGŁOSZENIA PRAC

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/p/Wodoci%C4%85gi-Rewal-100057285076430/?locale=pl_PL
 2. Konkurs trwa od dnia 22.03.2024 godz. 15.00 do 7.03.2024 godz. 24.00.
 3. Zgłoszenie prac przez osoby wskazane w §2 ust. 1 następuje pod postem konkursowym w komentarzach do tego postu w terminie wskazanym w §4 ust.2 z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz dopiskiem: „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść”.
 4. Prace zgłoszone po terminie nie będą brał udziału w Konkursie.
 5. Zgłaszane prace nie mogą naruszać  praw autorskich osób trzecich, a także zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu
  Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/p/Wodoci%C4%85gi-Rewal-100057285076430/?locale=pl_PL

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice tradycyjnej lub grafiki komputerowej pod hasłem „Dbaj o każdą kroplę”.
 2. Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika.
 3. Do Konkursu nie można zgłaszać prac, które zostały stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji (AI).
 4. Uczestnik może zgłosić wiele prac z tym, że nagrodzony będzie zgodnie z zapisami § 3 ust. 6.
 5. Wszystkie prace udostępnione pod postem konkursowym na Facebookowym profilu przedsiębiorstwa będą mogły być udostępniane przez Organizatora na jego Fanpagu, stronie internetowej oraz w prezentacjach multimedialnych.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem  oraz na  https://www.facebook.com/p/Wodoci%C4%85gi-Rewal-100057285076430/?locale=pl_PL oraz na stronie https://bip.wodociagirewal.pl/.
 8. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swoim Fanpage i/lu na stronie internetowej posługując się imieniem i nazwiskiem zwycięzców (Uczestników) wskazanym przez Zgłaszającego, na co Zgłaszający w imieniu Uczestnika przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium wskazanym w §3 ust. 5 (największa ilość polubieni).
  4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców pośród Uczestników, których reprezentują Zgłaszający.
  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w odrębnym poście na Fanpagu Organizatora na stronie https://www.facebook.com/p/Wodoci%C4%85gi-Rewal-100057285076430/?locale=pl_PL.
  7. Warunkiem odebrania przez Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
   1. imię i nazwisko Uczestnika,
   2. numer telefonu lub adres mailowy.
  8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w § 6 ust. 8, przechodzi na kolejnego
   Uczestnika wyłonionego zgodnie z zasadami Konkursu.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu,                w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,                                                  w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Zgłaszający prace do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestników wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu,
  umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
  podając dane autora (imię i nazwisko).

 

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać
  na pisemnie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna być przesłana e-mailem na adres: sekretariat@wodociagirewal.pl. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko Zgłaszającego, dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, , jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków  uczestnictwa w konkursie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
8 (PNG, 655.70Kb) 2024-03-22 13:23:54 2
Effective Strategies for Saving Water (PNG, 264.29Kb) 2024-03-22 13:23:54 1
REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU - DBAJ O KAŻDĄ KROPLĘ (PDF, 104.12Kb) 2024-03-22 13:23:54 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
22 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
22 mar 2024, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
22 mar 2024, godz. 13:25