Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POBIEROWIE (PSZOK)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pobierowie czynny jest:

 • 01 czerwca – 30 września:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
  • w soboty w godz. od 8.00 - 13.00;
 • 01 października – 31 maja
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, dostarczone przez właścicieli nieruchomości, własnym środkiem transportu i na własny koszt. PSZOK nie przyjmuje bioodpadów, w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy od właścicieli nieruchomości zabudowanych domem jednorodzinnym posiadających kompostownik.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 1. papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury nieodpłatnie w każdej ilości,
 2. szkło, w tym opakowania ze szkła nieodpłatnie w każdej ilości,
 3. metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe nieodpłatnie w każdej ilości,
 4. bioodpady – w tym odrębnie frakcja odpadów kuchennych ulegających biodegradacjioraz frakcja odpadów stanowiąca części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy nieodpłatnie w każdej ilości,
 5. odpady niebezpieczne w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zwierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33*), przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 nieodpłatnie w każdej ilości,
 6. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek nieodpłatnie w każdej ilości,
 7. odpady odzieży i tekstyliów stanowiące odpady komunalne nieodpłatnie w każdej ilości,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nieodpłatnie w każdej ilości,
 9. inne odpady nieulegające biodegradacji odpłatnie w każdej ilości,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne nieodpłatnie w ilości 200 kg/rok,
 11. zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym - auta osobowe nieodpłatnie w ilości 4 sztuk/rok,
 12. gruz ceglany nieodpłatnie w ilości 2 ton/rok,
 13. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nieodpłatnie w ilości 2 ton/rok,
 14. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 odpłatnie w każdej ilości,
 15. usunięte tynki, tapety, okleiny odpłatnie w każdej ilości,
 16. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 odpłatnie w każdej ilości,
 17. gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 07 03 odpłatnie w każdej ilości,
 18. odpadowa papa odpłatnie w każdej ilości,
 19. odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach odpłatnie w każdej ilości.
 • Selektywnie dostarczone odpady komunalne, wymienione pkt. 1 - 8 przyjmowane są nieodpłatnie.
 • Selektywnie dostarczone odpady komunalne, wymienione pkt. 9  i 14 - 19 przyjmowane są odpłatnie.
 • Selektywnie dostarczone odpady komunalne, wymienione pkt. 10 – 13 w ilościach przekraczających normy określone uchwałą Rady Gminy Rewal w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmowane będą odpłatnie zgodnie z ustalonym Cennikiem.

CENNIK

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Cena jednostkowa

zł brutto/Mg

1

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

116,64

2

Usunięte tynki, tapety, okleiny

17 01 80

408,00

3

Zużyte opony ( auta osobowe)

16 01 03

1 130,11

4

 Gleba i ziemia, w tym kamienie

17 07 03

54,00

5

Inne odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

525,60

7

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

660,00

8

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

20 03 07

972,00

9

Gruz ceglany

17 01 02

116,64

10

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

17 09 04

648,00

11

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

453,60

12

Odpadowa papa

17 03 80

907,20

Wiecej informacji na temat działania PSZOK-u można uzyskać w :
Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo
tel. 661 304 304, e-mail: odpady@wodociagirewal.pl
Urząd Gminy Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal
Tel. 91 38 49 024 lub 011, e-mail:odpady@rewal.pl

Skargi i wnioski w sprawie działania PSZOK-u należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rewalu: osobiście, telefoniczne pod numerem telefonu: 91 38 49 011 lub 91 38 49 024, pisemnie operatorem pocztowym na adres: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal,przez elektroniczną skrzynka podawcza na platformie ePUAP : /mowczarek/skrytka na lub przez e-mail na adres odpady@rewal.pl .


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
01 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
11 sty 2024, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 12:58