Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Jest organem władzy właścicielskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnionym do podejmowania strategicznych decyzji związanych z działalnością spółki. Działa w granicach wyznaczonych przepisami praw i wlasnymi uchwałami. Wśród uprawnień należących do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników wskazać należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej; zwrot dopłat a także połączenie, podział i przekształcenie spółki.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnościa Spólki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Składa się z trzech członków i powoływana jest na trzyletnią kadencję. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Do kompetencji rady nadzorczej należy również powoływanie, odwoływanie, a także zawieszanie, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Rada nadzorcza zatwierdza plany działania spółki, analizuje decyzje podejmowane przez zarząd oraz dokonuje rewizji stanu majątku spółki. Istotną kompetencją rady nadzorczej może być także wprowadzenie w statucie obowiązku uzyskania przez zarząd zgody tego organu przed dokonaniem określonych czynności.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – dr inż. Krzysztof Czajkowski

Zastępca Przewodniczącego – mec. Iwona Korulczyk-Rinas

Sekretarz Rady Nadzorczej – mgr Renata Sobolewska

 

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki, koordynuje działalność Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, wykonuje funkcje kierownika zakładu pracy wobec pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w jej stosunkach zewnętrznych.

Prezes Zarządu – Magdalena Balkowska-Nowak

 

Prokurent
Prokurent to osoba, która działa w imieniu spółki i ją reprezentuje na podstawie specjalnego pełnomocnictwa zwanego prokurą. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura samoistna pozwala na samodzielne dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych przez prokurenta.

Prokura samoistna – Mariola Kwiatkowska-Ratajczak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
11 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
27 gru 2011, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
12 sty 2024, godz. 11:58