Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Podlicznik basenowy

ZARZĄDZENIENR 43/Z/2023 z dnia 11.08.2023

Prezesa Zarządu Wodociągi Rewal Sp. z o. o. z siedzibą w Pobierowie

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej zasady montażu wodomierza – podlicznika na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. wodomierz basenowy) oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza”.

 

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Zarządu przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie zwanym dalej Przedsiębiorstwem w związku z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks  spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję określająca zasady montażu wodomierza – podlicznika na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. wodomierz basenowy) oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektora Biura Zarządu oraz Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do zapoznania podległych pracowników z Instrukcją, o której mowa w §1, z pisemnym potwierdzeniem tego faktu na imiennej liście, którą należy złożyć Dyrektorowi Biura Zarządu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Wzór imiennej listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                 Prezes Zarządu

 

Instrukcja określająca zasady montażu wodomierza – podlicznika na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. wodomierz basenowy) oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza.

§ 1. Przez podlicznik na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi rozumie się dodatkowy wodomierz - podlicznik zainstalowany za instalacji wewnętrznej Usługobiorcy rejestrujący pobór wody zużytej w celu napełnienia basenu dla którego wydana została decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub basenu dla którego Usługobiorca przedłożył zawiadomienie o zakończeniu budowy dla obiektów nie wymagających uzyskania decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z którego ściek będzie odprowadzany do kanalizacji.

§ 2.1. Instrukcja określa:

 1. zasady montażu wodomierza basenowego na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. zasady rozliczania wodomierza basenowego na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

 1. Spółka – przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w Pobierowie,
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która własnym staraniem i na własny koszt montuje wodomierz basenowy do odliczania wody  na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi;
 3. Wodomierz–podlicznik na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi zwany dalej „wodomierzem basenowym” – dopuszczony do stosowania w krajach UE, legalizowany przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody zużytej do napełnienia basenu.

§ 3. Zasady montażu wodomierza basenowego na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. Parametry techniczne, miejsce i sposób zainstalowania wodomierza basenowego  muszą przed montażem zostać uzgodnione ze Spółką. Spółka wydaje informację techniczną na wniosek Usługobiorcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
 2. W celu uzyskania warunków technicznych zastosowania dodatkowego wodomierza basenowego Usługobiorca przedkłada informację techniczną dotyczącą obsługiwanego basenu, w szczególności podaje jego wymiary i pojemność oraz załącza do wniosku geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego, który będzie obsługiwany przez wodomierz basenowy.
 3. Po uzyskaniu stosownych warunków technicznych Usługobiorca montuje na własny koszt na instalacji wewnętrznej dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody przeznaczonej wyłącznie do napełniania basenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi warunkami, oraz dokumentacją techniczno–ruchową podaną przez producenta wodomierza. Dostęp do wodomierza basenowego musi być swobodny i bezpieczny, umożliwiający jego odczytanie.
 4. Zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej wodomierz basenowy stanowi własność Usługobiorcy.
 5. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień, montowanie dodatkowych punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem basenowym, a zaworem czerpalnym wody do celów napełniania basenu.
 6. Wodomierz basenowy musi posiadać ważną cechę legalizacyjną. Legalizacja lub wymiana wodomierza-podlicznika dokonywana będzie co 5 lat przez Usługobiorcę we własnym zakresie i na jego koszt. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 759 ze zm.) - okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 199 r., Nr 74, poz. 836 ze zm.) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego. Utrata ważności legalizacji bądź stwierdzenie uszkodzenia lub zerwania plomb spowoduje naliczanie opłat za odpady według wskazań wodomierza głównego, a odczyt wodomierza podlicznika nie zostanie uwzględniony w rozliczeniu gospodarki odpadami komunalnymi.
 7. Po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza basenowego na instalacji wodociągowej, Spółka na wniosek Usługobiorcy dokonuje kontroli, w celu stwierdzenia zgodności wykonania z wydanymi warunkami technicznymi. Usługobiorca składa wniosek o odbiór wodomierza basenowego i jego zaplombowanie - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
 8. Podczas kontroli zgodności wykonania z wydanymi warunkami technicznymi spisany zostanie „Protokół kontroli i odbioru technicznego wodomierza basenowego do odliczania wody na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi”, który musi zostać podpisany zarówno przez uprawnionego przedstawiciela Spółki jak i Usługobiorcę, gdyż będzie on stanowił podstawę do rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
 9. Każdorazowa konieczność demontażu/wymiany wodomierza basenowego wymaga zgłoszenia do Spółki, a każdy ponownie zamontowany wodomierz basenowy musi zostać zgłoszony do zaplombowania.
 10. Usługobiorca jest zobowiązany udostępnić na żądanie Spółki swobodny dostęp do wodomierza basenowego w celu dokonania odczytu kontrolnego.

§ 4. Zasady rozliczania wodomierza basenowego:

 1. Na podstawie wniosku złożonego przez Usługobiorcę pracownicy Spółki dokonują odbioru i dokonują oplombowania układu pomiarowego, co stanowi podstawę do wpisania wodomierza basenowego do systemu rozliczeń za odpady komunalne oraz wystawiania faktur.
 2. Odbiór instalacji i oplombowanie układu pomiarowego są odpłatne. Opłaty nalicza się wg cennika obowiązującego w Spółce. Aktualny cennik dostępny  jest w siedzibie Spółki oraz w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Spółki.
 3. Ilość wody dostarczonej do napełnieni basenu ustalona będzie na podstawie wskazania wodomierza basenowego. Ilość odprowadzonych ścieków ustalona zostanie jako równa ilości pobranej wody.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do samodzielnego podawania stanu wodomierza basenowego w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca. Stan licznika należy podawać poprzez platformę eBOk dostępną pod adresem https://ebok.wodociagirewal.pl. W wypadku nie podania stanu wodomierza podlicznika w terminie określonym w § 4 pkt.4 jego wskazania nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Niesprawność wodomierza basenowego, utrata ważności legalizacji lub brak aktualnego odczytu spowoduje naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wskazań wodomierza głównego, a odczyt z wodomierza basenowego nie zostanie uwzględniony przy rozliczeniu opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Spółka za świadczoną usługę wystawi fakturę VAT.
 7. Za rozliczenie w oparciu o wskazania wodomierza basenowego na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi naliczana będzie stawka opłaty abonamentowej uwzględniająca koszty rozliczenia należności oraz koszty odczytów kontrolnych wodomierza. Stawkę opłaty abonamentowej nalicza się wg cennika obowiązującego w Spółce.
 8. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
 9. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Usługobiorcy zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 10. Za opóźnienie w zapłacie należności naliczone zostaną odsetki ustawowe.
 11. Faktura będzie wysyłana na adres podany we wniosku.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WT-7 wniosek o wydanie warunków technicznych na podlicznik - basen (PDF, 93.40Kb) 2024-03-28 10:58:54 2
WT-8 zlecenie odbioru technicznego podlicznika - basen (PDF, 93.76Kb) 2024-03-28 10:58:54 8
Instrukcja określająca zasady montażu wodomierza basenowego (PDF, 55.36Kb) 2024-02-13 09:43:02 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WNIOSEK O PODLICZNIK - basen (PDF, 91.28Kb) 2024-02-13 09:43:02 5
ZLECENIE ODBIÓR TECHNICZNY - basen (PDF, 90.29Kb) 2024-02-13 09:43:02 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
13 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
13 lut 2024, godz. 09:43

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 10:58