Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera się w przypadku:

 1. wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 2. nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 3. zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 4. śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 5. zamontowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym.

W celu zawarcia umowy Odbiorca usług składa wniosek o zawarcie umowy. Do wniosku dołącza niezbędne dokumenty w tym m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz w przypadku zakupu nieruchomości protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez kupującego i sprzedającego, w którym podany będzie wskazany odczyt wodomierza głównego i wodomierza pdlicznika (o ile taki występuje), na dzień przekazania nieruchomości. W przypadku dobrego stanu technicznego instalacji wod.-kan. w ciągu 30 dni przygotowywany jest wzór umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, który następnie przesłany jest Odbiorcy usług na wskazany we wniosku adres do korespondecji lub podpisywany jest w siedzibie Spółki.

 • Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską, umowa podpisywana jest przez oboje małżonków.
 • Jeżeli prawo do nieruchomości posiada więcej osób, umowa podpisywana jest przez jednego ze współwłaścicieli. Konieczne w takim przypadku jest dostarczenie pełnomocnictw od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

I. WYMAGANE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

 1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 2. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);     
 3. zgoda współwłaścicieli nieruchomości/lokalu na zawarcie umowy jeżeli umowa zawierana jest tylko przez jednego z współwłaścicieli.

oraz

 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zaświadczenie o nadaniu nr REGON; decyzja o nadaniu NIP; zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.
 • w przypadku osoby prawnej - zaświadczenie o nadaniu nr REGON; decyzja o nadaniu NIP; aktualny wypis z właściwego rejestru; aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.
 • w przypadku spółki cywilnej - zaświadczenie o nadaniu nr REGON; decyzja o nadaniu NIP; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę cywilną lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; umowa spółki cywilnej; aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.
 • w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej - zaświadczenie o nadaniu nr REGON; decyzja o nadaniu NIP; uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty; uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd; pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką); aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy.

Więcej informacji uzyskasz w Biurze Obsługi Klienta pod numerem: 601 299 090

II. OPŁATY: Brak

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU  I ODBIORU UMOWY

 • osobiście w siedzibie Spółki:

Dział Obsługi Klienta – pok. nr 14

pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30

 • elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:

 /Wodociagi_Rewal/SkrytkaESP

 • pisemnie na adres:

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.,

ul. Poznańska 31, 72- 346 Pobierowo

IV. TERMIN ODPOWIEDZI

Wysłanie projektu umowy do Klienta - 30 dni od daty wpłynięcia wniosku wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, w przypadku kiedy stwierdzony zostanie  dobry stan techniczny przyłącza i studni wodomierzowej.

V. POUCZENIE

 1. Kto bez zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł (art. 28 ust.1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków )
 2. Kto bez zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. (art. 28 ust.1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Gminy Rewal z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia: " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Rewal
 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wniosek UM-1 o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (PDF, 115.94Kb) 2024-06-11 07:29:18 11
UM-2 wniosek o rozwiązanie umowy (PDF, 86.94Kb) 2024-03-28 10:41:44 6
UM-3 zmiana danych objetych umową (PDF, 83.84Kb) 2024-03-28 10:41:44 5
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - umowa zawierana na odległość (PDF, 39.18Kb) 2024-03-28 10:41:44 1
informacja dla konsumenta (PDF, 166.33Kb) 2024-02-13 11:54:50 3
OŚWIADCZENIE O ROZPOCZĘCIU ŚWIADCZENIA USŁUG - umowa zawierana na odległość (DOCX, 17.16Kb) 2024-02-12 15:12:58 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (DOCX, 76.49Kb) 2024-02-12 15:12:58 23
UM-1 wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (PDF, 113.62Kb) 2024-03-28 10:41:44 24
2. Wniosek o rozwiązanie umowy (DOCX, 49.82Kb) 2024-02-12 15:12:58 9
3. wnioseko zmianę danych objetych umową (DOCX, 44.25Kb) 2024-02-12 15:12:58 5
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - umowa zawierana na odległość (DOCX, 16.88Kb) 2024-02-12 15:12:58 7

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wniosek o podliczniki zlecenie odbiór techniczny. 2024-01-15 14:59:57
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2024-01-15 14:59:57
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH - Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2024-01-15 14:59:57
ZGŁOSZENIE (ESU-2) ZAMIARU WYKONANIA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ 2024-01-15 14:59:57
WNIOSEK (ESU-1b) o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, ORAZ INNYCH OBIEKTÓW LUB ZESPOŁU BUDYKÓW 2024-01-15 14:59:57
WNIOSEK (ESU-1a) o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla POJEDYNCZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, w tym w zabudowie zagrodowej 2024-01-15 14:59:57
Wniosek o wydanie warunków technicznych na zamontowanie wodomierza - podlicznika 2024-01-15 14:59:57
Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego 2024-01-15 14:59:57
Zlecenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2024-01-15 14:59:57
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2024-01-15 14:59:57
Wniosek o wydanie duplikatu badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody 2024-01-15 14:59:57
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2024-01-15 14:59:57
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FIRMIE WODOCIĄGI REWAL SP Z O.O. 2024-01-15 14:59:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
12 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
15 sty 2024, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 07:29