Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zasady usuwania awarii przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ZASADY USUWANIA AWARII PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed 2009 r.  wiele przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych po uruchomieniu przechodziła na stan działającego wówczas Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w drodze nieodpłatnego ich przekazania przez inwestorów. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorstwo odmawiało przejęcia przyłącza lub jego części, głównie z powodu zastosowania niewłaściwych materiałów lub niedotrzymania właściwych standardów wykonawstwa robót, albo z powodu przebiegu przyłącza przez tereny niedostępne dla służb eksploatacyjnych. Od 2009 r. a więc, od chwili przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Spółkę z nieograniczona odpowiedzialnością budowane przyłącza pozostają własnością osób, których nieruchomości są w ten sposób przyłączone do sieci, co jest zgodne z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W praktyce na terenie gminy Rewal mogą występować różne stany formalne wynikające z prawa do posiadania przyłączy, decydujące o procedurze postępowania przy usuwaniu awarii:

 • PRZYŁĄCZE W CAŁOŚCI JEST W POSIADANIU WODOCIĄGÓW REWAL SP. Z O.O.

Awarie występujące na przyłączach będących w posiadaniu Wodociągów Rewal Sp. z o.o. usuwane są przez służby eksploatacyjne spółki na własny koszt. Prace naprawcze podejmowane są w możliwie najkrótszym terminie od otrzymania wiadomości o wystąpieniu uszkodzenia.

 • CZĘŚĆ PRZYŁĄCZA JEST W POSIADANIU WODOCIĄGÓW REWAL SP. Z O.O. A CZĘŚĆ – WŁADAJĄCEGO PRZYŁĄCZONĄ NIERUCHOMOŚCIĄ,

Usuwanie uszkodzeń występujących na przyłączach będących w posiadaniu osoby władającej nieruchomością, tj. odbiorców usług, odbywa się na następujących zasadach:

 1. odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wodociągów Rewal Sp. z o.o. o zaistniałym zdarzeniu i bezzwłocznego usunięcia awarii rozpoczynając prace naprawcze nie później niż przed upływem 12 godzin od wystąpienia awarii,
 2. po otrzymaniu informacji o wystąpieniu uszkodzenia służby eksploatacyjne Wodociągów Rewal Sp. z o.o. mogą zastosować odcięcie dostawy wody do uszkodzonego przyłącza do czasu usunięcia awarii w celu zminimalizowania strat wody i ewentualnych innych szkód (odcięcie takie polega na zamknięciu zasuwy połączeniowej o ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne tzn. nie skutkuje to przerwaniem dostawy do innych odbiorców),
 3. jeżeli odbiorca nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków i nie ma możliwości technicznych natychmiastowego przerwania świadczenia usług, a istnienie awarii utrudnia świadczenie usług dla innych odbiorców lub awaria wyrządza szkody Wodociągów Rewal Sp. z o.o. lub osobom trzecim, to spółka ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę – posiadacza uszkodzonego przyłącza,
 4. odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu będącym w jego posiadaniu, a także za straty i szkody poniesione z tego powodu przez Wodociągów Rewal Sp. z o.o.
 • PRZYŁĄCZE W CAŁOŚCI JEST WŁASNOŚCIĄ OSOBY, KTÓREJ NIERUCHOMOŚĆ JEST PRZYŁĄCZONA DO SIECI LUB WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ – W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PRZYŁĄCZA LUB JEGO CZĘŚCI PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ,

Usuwanie uszkodzeń występujących na przyłączach będących w posiadaniu osoby władającej nieruchomością, tj. odbiorców usług, odbywa się na następujących zasadach:

 1. odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wodociągów Rewal Sp. z o.o. o zaistniałym zdarzeniu i bezzwłocznego usunięcia awarii rozpoczynając prace naprawcze nie później niż przed upływem 12 godzin od wystąpienia awarii,
 2. po otrzymaniu informacji o wystąpieniu uszkodzenia służby eksploatacyjne Wodociągów Rewal Sp. z o.o. mogą zastosować odcięcie dostawy wody do uszkodzonego przyłącza do czasu usunięcia awarii w celu zminimalizowania strat wody i ewentualnych innych szkód (odcięcie takie polega na zamknięciu zasuwy połączeniowej o ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne tzn. nie skutkuje to przerwaniem dostawy do innych odbiorców),
 3. jeżeli odbiorca nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków i nie ma możliwości technicznych natychmiastowego przerwania świadczenia usług, a istnienie awarii utrudnia świadczenie usług dla innych odbiorców lub awaria wyrządza szkody Wodociągów Rewal Sp. z o.o. lub osobom trzecim, to spółka ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę – posiadacza uszkodzonego przyłącza,

odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu będącym w jego posiadaniu, a także za straty i szkody poniesione z tego powodu przez Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

 • ODCINEK RUROCIĄGU NIE JEST PRZYŁĄCZEM, LECZ ELEMENTEM INSTALACJI NIERUCHOMOŚCI ODBIORCY USŁUG.

Uszkodzenia występujące na rurociągach będących elementami instalacji (w przypadku wodociągów – za wodomierzem głównym):

 1. takie awarie usuwa własnym staraniem i na własny koszt posiadacz nieruchomości z uwzględnieniem zasady, że w takich sytuacjach odbiorca ponosi odpowiedzialność (pokrywa koszt) za całą ilość wody, która przepłynie przez wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym.
 2. w przypadku korzystania przez odbiorcę również z przyłącza do sieci kanalizacyjnej i braku urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym, zasada opisana powyżej dotyczy również odpłatności za odprowadzone ścieki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
16 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
16 sty 2024, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
16 sty 2024, godz. 12:12