Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągów Rewal Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Monitoring

REGULAMIN

Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

§1

 1. Regulamin określa cel, zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem”, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o. o.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal S. z o.o., zwane dalej Przedsiębiorstwem.

§2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających Przedsiębiorstwo,
 2. zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie Przedsiębiorstwa, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
 3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.),
 4. ograniczenie dostępu do obiektu i terenu Przedsiębiorstwa dla osób nieuprawnionych  i niepożądanych,
 5. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

§3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje teren oraz obiekty Przedsiębiorstwa położone przy ul. Poznańskiej 31 w Pobierowie.
 2. W skład system monitoringu wizyjnego wchodzą w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowiska odbierające obraz z kamer i rejestratorów.
 3. Obszary i pomieszczenia monitorowane:
 1. Monitoring cyfrowy:
 1. CAM 1: umieszczona na reaktorze nr.2, -360˚ obrotowa z wizją. Od wjazdu przy dyżurce przez południową ścianę biurowca do trafostacji.
 2. CAM 2: umieszczona na słupie przy reaktorze nr. 1 , -360˚ obrotowa z wizją od zachodniej ścianie biurowca przez dyżurkę bramy wjazdowe 1 oraz 2 / dystrybutor w kierunku południowym do wjazdu na lagunę.
 3. CAM 3: umieszczona na reaktorze nr. 2- statyczna 120˚ z wizją w kierunku wschodnim (w zasięgu widzenia: PSZOK/Zbiorniki osadowe/Warsztat PSZOK).
 4. CAM 4: umieszczona na zbiorniku ‘’KST’’ - statyczna 120˚ z wizją w kierunku południowym (w zasięgu widzenia: Parking pojazdów firmowych, magazyn, pomieszczenia Socjalne pracownicze,  warsztat).
 5. CAM 5: umieszczona na zbiorniku ‘’KST’’ - statyczna 120 ˚ z wizją w kierunku południowo-zachodnim ( w zasięgu widzenia: budynek dmuchaw, wiata z osadem,  plac).
 6. CAM 1-PSZOK umieszczona na budynku wagi, skierowana na platformę do ważenia pojazdów.
 7. CAM 2-PSZOK umieszczona na słupie na placu PSZOK’u z wizją w kierunku wschodnim (obejmująca plac PSZOK-u)
 8. Monitoring wewnętrzny w budynku administracyjnym - dwie kameny HikVision znajdujące się w korytarzu z wizją krzyżującą się w kierunku obu wyjść.
 1. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni ani pomieszczeń socjalnych.

§4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu mają Prezes, Kierownik Oczyszczalni Ścieków, pracownicy Centralnej Dyspozytorni i upoważnieni pracownicy Zakładu oraz podmioty zewnętrzne, o ile takie zadanie zostało powierzone podmiotowi zewnętrznemu.
 4. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania.
 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§5

 1. Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
 2. Na tablicy ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej Przedsiębiorstwa zamieszcza się klauzulę informacyjną.                           
 3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu  o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Prezesa Zakładu.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa Zarządu z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamykanym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.
 1. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, którego dotyczy nagranie,
 3. źródło nagrania, np. kamera nr …,
 4. datę wykonania kopii,
 5. dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
 6. w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,
 7. w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz w biuletynie informacji publicznej.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarz-14 monitoring (PDF, 316.86Kb) 2024-01-16 14:24:29 1
klauzula rodo (PDF, 497.40Kb) 2024-01-16 14:24:29 0
Regulamin monitoring (PDF, 1.24Mb) 2024-01-16 14:24:29 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
16 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
16 sty 2024, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
16 sty 2024, godz. 14:24